Mišljenja

24. studenoga 2016. Mišljenje NVOO o Nacrtu Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama  

Vođeni Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je izglasao Hrvatski Sabor, napose dijelom vezanom uz Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje u kojem se jasno navodi:

Mjera 1.1.  Smanjiti stupanj normiranosti odgojno-obrazovnog i administrativnog rada odgojno-obrazovnih ustanova, 

smatramo potrebnim reagirati na Prijedlog Pravilnika.

Glava IV. (Matična knjiga) u članku 4., stavak 12. navodi kako se podaci Matične knjige vode i u pisanome i u elektroničkome obliku. Ovakvo rješenje smatramo izravno suprotnim namjeri mjere iz Strategije. Mišljenja smo da bi trebalo težiti smanjenju administracije, pogotovo jer se podaci vode u elektroničkome obliku te ne vidimo razloga da se vode i u pisanom obliku.

Člankom 2., stavkom 2., točkom (f), alinejom 1. ponovno se uvodi Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, što se detaljnije navodi u članku 38. Ponovno uvođenje pisanog izvještavanja na kraju prvog obrazovnog razdoblja smatramo protivno gore navedenoj mjeri iz Strategije. Mišljenja smo da bi ovakvo uvođenje dodatno birokratiziralo rad odgojno-obrazovnih radnika i ustanova.

Mišljenje o Nacrtu Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji

27. svibnja 2016. Izjava NVOO-a povodom ostavke Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme

U povodu aktualnih događanja vezanih uz ostavke članova Ekspertnog tima za provedbu kurikularne reforme, NVOO ponovno ističe važnost nastavaka rada na kurikularnoj reformi  ocjenjujući da se radi o jednom od najznačajnijih društvenih procesa. Cilj kurikularne reforme je osuvremenjivanje obrazovnog sustava u skladu s razvojnim potrebama pojedinaca i društva.   U svim razvijenim društvima znanost i obrazovanje imaju značajnu razvojnu ulogu pri čemu  sva tijela obrazovne politike djeluju maksimalno angažirano, stručno, odgovorno i razborito.

Nažalost, situacija u kojoj se danas u Hrvatskoj nalazimo pokazuje pomanjkanje političkog i stručnog usaglašavanja pri donošenju strateških odluka i preuzimanju odgovornosti za njihovu provedbu. Zbog neodgovarajuće podrške procesu kurikularne reforme, stručna je rasprava promijenila diskurs i postala isključivo predmetom političkog nadmetanja. Na taj je  način  obrazovanje, kao jedini i najsnažniji agens napretka,  postalo svojevrsni talac političke borbe i alat za dodatno  produbljivanje podjela pri čemu se u komunikaciji i sučeljavanju argumenata  nerijetko ne biraju riječi a rasprava spušta ispod civilizacijske razine.

NVOO poziva sve predstavnike obrazovne politike i sve sudionike procesa koji je u tijeku  na odgovorno, stručno  i etično ponašanje te da u skladu sa svojim ovlastima i obvezama   neodgodivo i bezrezervno osiguraju nesmetano nastavljanje provedbe Cjelovite kurikularne reforme u okvirima dogovorenih procedura i prema zadanoj dinamici.

Izjava NVOO povodom ostavke Ekspertne radne skupine za provođenje CKR

 

19. travnja 2016. Mišljenje NVOO o dokumentima Cjelovite kurikularne reforme

Podržava se nastavak rada na Cjelovitoj kurikularnoj reformi zbog:

  • potrebe unapređenja učinkovitosti hrvatskoga predtercijarnog obrazovanja
  • usklađenosti Cjelovite kurikularne reforme sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.)
  • utemeljenosti u spoznajama obrazovnih znanosti, odnosno u općoj teoriji kurikuluma

Cjelovita kurikularna reforma temelji se na općoj teoriji kurikuluma za koju je znakovita usmjerenost na učenika (razvojna primjerenost), uz usmjerenost na ishode učenja, odnosno kompetencije. To je značajan iskorak  prema promjeni paradigme učenja i poučavanja kojom se ono odmiče od faktografije i činjenica prema razvoju viših kognitivnih funkcija i znanja o tome kako učiti. Ovaj pristup pretpostavlja veću autonomiju škola i veću autonomiju učitelja u ostvarivanju procesa poučavanja. Cijeli tekst mišljenja NVOO-a o Cjelovitoj kurikularnoj reformi

24. veljače 2016. Mišljenje NVOO o Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu

Mislimo da je predloženi nacrt Pravilnika utemeljen na ideji uvažavanja zatečenog stanja kojeg karakterizira velika raznolikost u razinama i vrstama obrazovanja stručnih djelatnika za rad u osnovnoj i srednjoj školi i učeničkom domu.

Nacionalno vijeće smatra da se obzirom na navedeni propis s pozicije njegove važnosti za cijeli sustav, a u pogledu predmeta normiranja, potrebno založiti za pristup u izradi provedbenog propisa koji bi implicirao njegovu razvojnu perspektivu, a koju u predloženom nacrtu Pravilnika ne vidimo.

Podsjećamo da se u aktualnom trenutku nacionalne obrazovne politike događaju (barem) dva značajna procesa.

Nacionalno vijeće stoga preporučuje predlagatelju da povuče prijedlog nacrta Pravilnika i pokrene postupak izrade novog nacrta provedbenog akta o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i odgajatelja u školskoj ustanovi i učenitkom domu koji će dugoročno utvrditi jasne uvjete i prioritete u zasnivanju radnog odnosa u odgojnoobrazovnim ustanovama odnosno koji neće biti podložan stalnim prijeporima u njegovoj provedbi. Cijeli tekst mišljenja

28. siječnja 2016. Izjava NVOO o nastavku rada na Cjelovitoj kurikularnoj reformi

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje kao stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te u skladu sa zakonskom regulativom, brine o kvaliteti i razvoju nacionalnog kurikuluma, upućuje izjavu povodom aktualnih događaja povezanih s Cjelovitom kurikularnom reformom.

Cjelovita kurikularna reforma dio je provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor nakon višegodišnjeg procesa njezina razvoja i izrade.

NVOO kontinuirano je pratilo i bilo upoznato sa svim aktivnostima koje je u protekloj godini Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje poduzimala u izradi dokumenata na kojima se temelji Cjelovita kurikularna reforma.

Na osnovu dobivenih ukupnih saznanja, a potaknuti trenutačnom situacijom koja je Cjelovitu kurikularnu reformu postavila u fokus javnog interesa, NVOO podupire daljnji nastavak rada na započetoj Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Mišljenja smo da je riječ o iznimno kvalitetnom obrazovnom projektu koji, u skladu s međunarodnim standardima i smjernicama, adekvatno odgovara potrebama suvremenog društva, pritom ne zanemarujući različitosti nacionalnih potreba i interesa.

NVOO otklanja mogućnost usporavanja ili odustajanja od nastavka provedbe Cjelovite kurikularne reforme. Također, smatramo da bi svi uključeni u proces reforme trebali biti spremni i otvoreni za najavljene dodatne preporuke u cilju podizanja njezine kvalitete i daljnjega razvoja.

Vjerujemo da ćemo kao suvremeno i demokratsko društvo potporom nastavku provedbe Cjelovite kurikularne reforme pokazati da je obrazovanje jedan od glavnih nacionalnih prioriteta i interesa, pritom izuzeto od svakodnevnih političkih previranja i ideologija. Cijeli tekst izjave

 

22. listopada 2015. Izjava o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a i o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje moli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da zainteresiranima učini dostupnima na hrvatskom i engleskom jeziku iscrpnije podatke o obrazovnom sustavu Republike Hrvatske te da ih redovito ažurira.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje moli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da učini dostupnima na hrvatskom i engleskom jeziku podatke o uspjesima učenika te da ih redovito ažurira. NVOO predlaže da se na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta uvede kategorija „Čestitke učenicima“ po uzoru na kategoriju razvijenu za sportske uspjehe. Cijeli tekst izjave

29. svibnja 2015. Izjava povodom zamolbe OMEP Hrvatska za proglašenjem Dekade ranog i predškolskog odgoja

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje podupire inicijativu OMEP-a Hrvatska, da Vladi Republike Hrvatske uputi zahtjev kojim se UNESCO-u predlaže da se sljedeća dekada proglasi Dekadom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Cijeli tekst izjave

26. veljače 2015. Priopćenje za javnost NVOO-a povodom objave natječaja za dodjelu ,,Nagrade Ivan Filipović” za 2014. godinu

NVOO ovom Izjavom ukazuje na prošlogodišnji neodgovarajući pristup nagrađivanja naših najboljih odgajatelja, učitelja, stručnjaka i znanstvenika. U tom smislu očekujemo da Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta u svom proračunu za 2015. godinu osigura za sve državne nagrade u podsustavu odgoja i obrazovanja isti iznos. Na taj te način aktivno promovirati načelo pravednosti pri dodjeli najviših državnih priznanja kojima Republika Hrvatska odaje posebno priznanje svojim najboljim stručnjacima i znanstvenicima. Cijeli tekst priopćenje

27. studenoga 2014. Mišljenje o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Poslovi i nadležnosti Nacionalnog vijeća propisani su člankom 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.). Kao stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i daje mišljenje o pitanjima važnim za razvoj sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, Nacionalno vijeće nije konsultirano niti je na bilo koji drugi način sudjelovalo u postupku usvajanja predmetnog akta. Zato je Nacionalno vijeće zaključilo da po navedenom zahtjevu nije u mogućnosti očitovati se davanjem stručnog i kompetentnog mišljenja. Razlog tomu nalazimo i u ocjeni da se u zahtjevu primarno propituje ustavno-pravna procedura u donošenju akta čiju točnost nismo u mogućnosti ispitivati. Cijeli tekst mišljenja

27. studenoga 2014. Mišljenje o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda

Poslovi i nadležnosti Nacionalnog vijeća propisani su člankom 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.). Kao stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i daje mišljenje o pitanjima važnim za razvoj sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, Nacionalno vijeće nije konsultirano niti je na bilo koji drugi način sudjelovalo u postupku usvajanja predmetnog akta. Zato je Nacionalno vijeće zaključilo da po navedenom zahtjevu nije u mogućnosti očitovati se davanjem stručnog i kompetentnog mišljenja. Razlog tomu nalazimo i u ocjeni da se u zahtjevu primarno propituje ustavno-pravna procedura u donošenju akta čiju točnost nismo u mogućnosti ispitivati. Cijeli tekst mišljenja

27. studenoga 2014. Mišljenje o procjeni razvoja ključnih kompetrencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima

Nacionalno vijeće pozdravlja inicijativu ministra da se u više razrede osnovne škole uvede procjena razvoja ključnih kompetencija. Pri tome se zalaže za jasnije određenje svrhe vanjskog vrednovanja koju vidi prvenstveno u podršci učenicima da razviju svoje potencijale unapređivanjem procesa učenja i poučavanja kako bi se u što većoj mjeri poboljšala kvaliteta ishoda učenja. Cijeli tekst mišljenja

24. rujna 2014. Mišljenje o integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Učiteljski studij s usmjerenjima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nacionalno vijeće drži da traženo mišljenje nije moguće donijeti iz razloga što nema uvid u predloženi zahtjev Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojim bi između ostalog procijenilo širinu kompetencija koje se stječu navedenim studijem. Posljedično tomu nije moguće dati odgovor vezan uz odnosne relacije širine kompetencija i potreba tržišta rada posebno stoga što nisu u nadležnosti Nacionalnog vijeća i što do sada takve procjene nisu napravljene niti na razini Republike Hrvatske. Cijeli tekst mišljenja

3. srpnja 2014.  Mišljenje o nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju

  1. Nacionalno vijeće izražava zadovoljstvo činjenicom da se oba Nacrta prijedloga iskaza, i u analizi problema i u naznakama mogućih rješenja, u velikoj mjeri oslanjaju na Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije.
  2. Nacionalno vijeće suglasno je s nužnošću normativnog rješenja i propisivanja novih odredbi vezanih uz osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Cijeli tekst mišljenja

 

18. lipnja 2014.  Mišljenje o nacrtu nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu u Republici Hrvatskoj

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) podržava uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj smatrajući kako je politička pismenost i razvoj građanskih kompetencija, kao i odgoj i obrazovanje za aktivno i demokratsko građanstvo jedan od preduvjeta razvoja demokratskog društva.
Predloženi nacrt nastavnoga plana i programa temelji se na praćenju provedbe i evaluaciji dvogodišnje eksperimentalne provedbe kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u 12 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, ali i na 15-godišnjem iskustvu provođenja tih sadržaja u školskom i u predškolskom odgoju i obrazovanju. Cijeli tekst mišljenja.

 

18. lipnja 2014.  Mišljenje o nacrtu nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje temeljni je dokument koji se u podsustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj uvodi prvi put.

Riječ je o cjelovitom dokumentu utemeljenom na znanstvenim i stručnim dosezima svjetske i hrvatske odgojno-obrazovne teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji uzima u obzir hrvatski socijalni, kulturni i obrazovni identitet. Cijeli tekst mišljenja.

 

18. lipnja 2014.  Mišljenje o o potrebi intenziviranja aktivnosti tijela obrazovne politike u donošenju
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Suočeni s činjenicom o dugotrajnoj proceduri donošenja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije kao ključnog strateškog dokumenta, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje misli da je neophodno hitno poduzeti dodatne napore u svim relevantnim tijelima koja sudjeluju u njenom donošenju kako bi se stekli temeljni uvjeti za pokretanje cjelovite strukturne reforme sustava odgoja, obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj. Cijeli tekst mišljenja

21. studenog 2013.  Mišljenje o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (NVOO) kontinuirano je, tijekom svojih redovitih sjednica, raspravljalo o pojedinim strukturnim dijelovima, kao i o cjelovitoj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (Strategija), koja je bila na javnoj raspravi. Pritom se NVOO, prema naravi svoje zadaće, najvećma bavilo ranim i predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojem i obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem i obrazovanjem odraslih, dakako s potrebnim refleksijama na ostale dijelove cijeloga dokumenta.

NVOO drži nužnim da se stručnim i političkim konsenzusom na razini Republike Hrvatske donese ovakav dokument, koji će upozoriti na  viziju dugoročnog razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije, sa svim promjenama i inovacijama, te potaknuti daljnji intenzivan rad na svim pojedinačnim dijelovima sustava.

Mišljenje je NVOO-a da je predložena Strategija u Republici Hrvatskoj, u dijelu koji se odnosi na rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, do sada najkvalitetniji dokument o razvoju obrazovanja u Republici Hrvatskoj jer se njime uvode promjene koje u cijelosti predstavljaju značajan kvalitativni iskorak. Cijeli tekst mišljenja

 


10. srpnja 2013.  Mišljenje o Kurikulumu zdravstvenog odgoja

Kurikulum zdravstvenog odgoja u našim školama, sa svim svojim modulima, je opravdan i potreban, zato što je:  utemeljen na znanstvenim i stručnim spoznajama o ljudskom zdravlju i spolnosti,  promiče vrijednosti koje su primjerene i prihvatljive za demokratsku zajednicu i njezinu javnu školu, potičući kod učenika kritički stav, osobnu autonomiju, odgovorno ponašanje, toleranciju i poštivanje prava drugih osoba. Cijeli tekst mišljenja

 


20. lipnja 2013. Mišljenje o prijedlogu  Zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Nacionalno Vijeće za odgoj i obrazovanje podržava  prijedlog Zakona o  izmjenama i  dopunama Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u dijelu u kojem se predloženim izmjenama i dopunama ostvaruje viša razina usklađivanja s propisima Europske unije (čl. 6. Zakona o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). Cijeli tekst mišljenja

 


30. travnja 2013. Mišljenje o razvojnom potencijalu Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko  obrazovanje (MZOŠ, 2011.) kao ishodištu kurikularne reforme

Imajući na umu da je jedan od ključnih uzroka nezadovoljavajuće kvalitete našeg obrazovanja u neprikladnim nastavnim planovima i programima, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje drži da je neophodna kurikularna reforma. Određeni razvojni procesi na tom području su pokrenuti prije nekoliko godina, a jedan je od njih rezultirao izradom Nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK). Usprkos  činjenici da su neki momenti u procesu njegovog donošenja bili kontroverzni te imajući na umu da je u izradu NOK-a uložen rad velikog broja stručnjaka, a uz to i vrijeme i značajni financijski troškovi, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je zaključilo da je potrebno analizirati i raspraviti ključne aspekte toga dokumenta i utvrditi njegov razvojni potencijal. Cijeli tekst mišljenja

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje