HRVATSKI SABOR

700

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 89. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Hrvatski sabor na sjednici 20. ožujka 2015. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Za članove Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, imenuju se:

– prof. dr. sc. VLATKA DOMOVIĆ

– doc. dr. sc. GORAN SUČIĆ

– VIKTORIJA NEVISTIĆ

– DALIBOR SUMPOR

– JOSIP KLIČINOVIĆ

– ANA ŠTEFANEC

– MARIJAN ŠIMEG.

Klasa: 021-13/15-07/12

Zagreb, 20. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.