Jedanaesta sjednica, 6. ožujka 2014.

Dana 6. ožujka 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 11. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili: prof. dr. sc. Saša Zelenika, zamjenik ministra, Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra, Sabina Glasovac, prof., pomoćnica ministra, Zdenka Čukelj, prof., načelnica (prisutna na 5. točki dnevnog reda).

Na sjednici se raspravljalo o Nacrtu Izvješća Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje –  1. godište, s posebnim naglaskom na poteškoće u radu NVOO-a u prvoj godini mandata, aktivnostima za njihovo uklanjanje, te daljnjem radu NVOO-a. Raspravljalo se i o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, za kojeg je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  otvorilo javnu raspravu, a NVOO ocijenilo da se radi o značajnom i osjetljivom dokumentu kojim se uređuju temeljna radna prava i obveze stručnjaka u osnovnoj školi i koji svojim učincima značajno utječu na egzistenciju svih na koje se to odnosi.
Zaključci:
• Zapisnik 10. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

• Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

• U raspravi je Nacrt Izvješća Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje – 1. godište ocijenjeno dobrim i korektnim uz potrebu dopune daljnjih aktivnosti NVOO-a, s posebnim naglaskom na NVOO kao strateškog tijela koje preuzima nadležnosti i ulogu aktivnog čimbenika pozitivnih promjena zacrtanih u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. Predsjednica NVOO-a zamolila je da se primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi dostave e-poštom, kako bi se Nacrt Izvješća doradio sukladno istima i pripremio za iduću sjednicu.

• NVOO zaključio je potrebnim donošenje Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, jer se radi o važnom podzakonskom aktu kojim se pridonosi podizanju kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. NVOO u raspravi je podsjetio na činjenicu da učitelji i stručni suradnici imaju ključnu ulogu u procesima učenja i poučavanja, te da je uređenje njihovih radnih obveza važna pretpostavka za stvaranje okruženja u kojem će učenici dobiti najkvalitetniju odgojno-obrazovnu podršku. Također, NVOO je ukazao na određene manjkavosti u predloženom Nacrtu Pravilniku o kojima valja voditi računa prilikom oblikovanja dokumenta u konačnici. Primjedbe i prijedloge kao Prilog javnoj raspravi uz Nacrt Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, dostaviti predlagatelju, tj. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje